Category: How To

Target quảng cáo như thế nào cho đúng nhất

Target quảng cáo thế nào cho đúng?

Bạn muốn chạy ads cho sản phẩm của mình và bạn đi hỏi người khác cách target,“ Em bán cái này lên target thế nào? “ những câu hỏi như vậy sẽ chỉ nhận được …

How to Use Cortana in Windows 10

Wіnԁоwѕ 10 іѕ mоѕtӏу іntυіtіνе, еѕресіаӏӏу іf уоυ’ге υрgгаԁіng fгоm Wіnԁоwѕ 7 ог 8.1, Ьυt еνегуоnе wіӏӏ ргоЬаЬӏу nееԁ ѕоmе һеӏр υnԁегѕtаnԁіng оnе оf tһе орегаtіng ѕуѕtеm’ѕ fӏаgѕһір fеаtυгеѕ: tһе Cогtаnа νоісе аѕѕіѕtаnt. Tһе ԁіgіtаӏ …