Thẻ: văn tế

Funny Pictures

VĂN TẾ NGHĨA SĨ KHỞI NGHIỆP

VĂN TẾ NGHĨA SĨ KHỞI NGHIỆP (Dành tặng những nghĩa sĩ đã lỡ tử vong trong con đường khởi nghiệp) Hỡi ơi! Thời thế thế thời Nghiệp này chưa khởi lòng người chưa yên Ngày …