Với Bitrix24, những khó khăn trong việc kết nối của doanh nghiệp thời Covid không còn là trở ngại!